Loading color scheme

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

 

Fundacja powstała w V 2015r.

Działa na rzecz obywateli miasta Nowy Sącz i okolic. Prowadzi działalność w zakresie udzielania porad prawnych, obywatelskich, doradztwo zawodowe i pomoc przy podejmowaniu aktywności zawodowej. Szczególnie koncentruje się na pomocy ofiarom przestępstw. Współpracuje z Urzędem Miejskim, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, firmą Omega Audyt w zakresie doradztwa zawodowego. W XI 2015 nawiązała współpracę i zawarła porozumienie z fundacją Hetmana J. Tarnowskiego. Innowacyjność Fundacji polega na wykorzystaniu potencjału, wiedzy i doświadczeń zawodowych byłych funkcjonariuszy Policji.

Call Center

Nasz numer SOS tworzą ludzie o różnym profilu umiejętności: psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

Używamy plików cookies aby uzyskać najwyższą jakość funkcjonowania naszej strony internetowej