Loading color scheme

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

 

Fundacja powstała w V 2015r.

Działa na rzecz obywateli miasta Nowy Sącz i okolic. Prowadzi działalność w zakresie udzielania porad prawnych, obywatelskich, doradztwo zawodowe i pomoc przy podejmowaniu aktywności zawodowej. Szczególnie koncentruje się na pomocy ofiarom przestępstw. Współpracuje z Urzędem Miejskim, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, firmą Omega Audyt w zakresie doradztwa zawodowego. W XI 2015 nawiązała współpracę i zawarła porozumienie z fundacją Hetmana J. Tarnowskiego. Innowacyjność Fundacji polega na wykorzystaniu potencjału, wiedzy i doświadczeń zawodowych byłych funkcjonariuszy Policji.

Opis zadania

Zadanie ma na celu świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osób ich najbliższych poprzez utrzymanie i rozwój Linii Pomocy Pokrzywdzonym jako części Systemu pomocy ofiarom przestępstw, zintegrowanej z pozostałymi elementami Systemu. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest czynna przez 24 godziny dziennie od poniedziałku do niedzieli i spełnia następujące funkcje:

 • telefon zaufania dla ofiar przestępstw przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci,
 • dyżury pełnione przez psychologa oraz pomoc prawną w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego i poczty e-mail,
 • infolinia w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, migowym o możliwościach i miejscach pomocy dla pokrzywdzonych przestępstwem,
 • pomoc dla osób przebywających za granicą i obcokrajowców,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości.

System Obsługi Sieci (SOS) wspomaga pracę Ośrodków i Lokalnych Punktów udostępniając następujące funkcje:

 • prowadzenie terminarza Ośrodka i Lokalnego Punktu tak, by można było pomóc pokrzywdzonemu umówić się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną,
 • szybkie odszukiwanie dyżurów pełnionych przez osoby pierwszego kontaktu w miejscach świadczenia pomocy (a także specjalistów w pilnej sytuacji kryzysowej) celem umożliwienia skutecznego transferu połączenia do nich.

Prowadzona jest Ogólnopolska kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu promowanie Systemu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom.

Powyższe działanie bezpośrednio wpisuje się w zadania wskazane w Programie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019-2025:

 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail;
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną;
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom.

Call Center

Nasz numer SOS tworzą ludzie o różnym profilu umiejętności: psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

Finansowanie
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Nazwa Programu
Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2025
Nazwa zadania
Utrzymanie i rozwój Linii Pomocy Pokrzywdzonym jako części Systemu pomocy ofiarom przestępstw, zintegrowanej z pozostałymi elementami Systemu
Budżet
Wartość finansowania
5 716 977,74 zł
Wartość zadania
5 716 977,74 zł
Używamy plików cookies aby uzyskać najwyższą jakość funkcjonowania naszej strony internetowej