Loading color scheme

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy iż:

1. Współadministratorami danych osobowych są:
1) Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;
2) Iwo-Doradztwo Obywatelskie, ul. Bolesława Prusa 145/G, 33-300 Nowy Sącz.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pani Katarzyna Borys. Dane kontaktowe: Katarzyna Borys, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, email: iod@ms.gov.pl, po stronie Wykonawcy Inspektorem Ochrony Danych jest Koordynator Projektu - Piotr Oracz, tel. 507 444 236, e-mail: piotroracz@wp.pl.

3. Dane osobowe Wnioskodawców będą przetwarzane przez Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości – Ministra Sprawiedliwości, Wykonawcę oraz wskazany Ośrodek/Punkt Pomocy Pokrzywdzonym, w zakresie wymaganym do udzielenia pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 oraz art. 7 rozporządzenia; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. celem realizacji interesu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) – w szczególności art. 43 – dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz.1760) – w szczególności Działu V rozporządzenia.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia, realizacji i rozliczenia pomocy udzielanej osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz.1760).

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udzielenia pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości w postaci skierowania Wnioskodawcy do Ośrodka/Punktu Pomocy Pokrzywdzonym. Do przetwarzania danych osobowych może dojść także w sytuacji wymiany korespondencji elektronicznej z Wnioskodawcą, w szczególności dotyczy to adresu poczty elektronicznej Wnioskodawcy.

7. Przetwarzanie danych osobowych wymaga wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

9. Wnioskodawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz że przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Wnioskodawca ma prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany adres korespondencyjny w pkt 2.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Używamy plików cookies aby uzyskać najwyższą jakość funkcjonowania naszej strony internetowej